صفحه اصلی

 

محصولات        خار             خار پین چاکدار             خار چشمی             خارسه گوش         مهره             مهره جوشی شش گوش             مهره جوشی چهار گوش             مهره شش گوش             مهره شش گوش باریک             مهره پرچی             مهره چهارگوش         میخ و چاشنی         واشر             واشر تخت             واشر فنری         پیچ             پیچ استوانه                 پیچ استوانه دوسوچهارسو                 پیچ استوانه سرتخت چهارسو                 پیچ استوانه چهارسو             پیچ جوشی             پیچ خودکار                پیچ خودکار بکسی نوک مته                 پیچ خودکار سرتخت چهارسو                 پیچ خودکار نوک مته ای                 پیچ خودکار چهارسو             پیچ شش گوش                 پبچ شش گوش واشر سرخود